image banner
Tài liệu Hội thảo Chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng
        Triển khai Kế hoạch số 317/KH-SNN ngày 14/10/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hội thảo Chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng tải thông tin tài liệu Hội thảo, cụ thể như sau:


STT

Tài liệu

1

Quyết định số 2151/QĐ-BNN-VP ngày 15/6/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025

2

Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

3

Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

4

Báo cáo chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5

Báo cáo nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

6

Tham luận Một số giải pháp thúc đẩy Chuyển đổi số trong sản xuất Nông nghiệp - Tập đoàn Bưu chính viễn thông VNPT)

7

Tham luận Kết nối tiêu thụ nông sản trên sàn thương mại điện tử; giải pháp phát triển thị trường cho hàng nông sản Hải Phòng - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

8

Tham luận Xây dựng làng thông minh trong xây dựng nông thôn mới - Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp

9

Tham luận Xây dựng cơ sở dữ liệu lớn, ứng dụng công nghệ viễn thám (GIS) phục vụ Chuyển đổi số trong nông nghiệp - Công ty CP Đầu tư thương mại và Phát triển công nghệ (FSI)

10

Tham luận Chuyển đổi số trong Quản lý vùng nuôi trồng thủy sản - Công ty CP Tập đoàn HiPT

11

Tham luận Hỗ trợ Chuyển đổi số trong các hợp tác xã nông nghiệp - Công ty TNHH Cổng thông tin số

12

Tham luận Chuyển đổi số đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nông nghiệp - Công ty CP Giống gia cầm Lượng Huệ

13

Tham luận Chuyển đổi số trong hoạt động Hợp tác xã nông nghiệp - Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thụy Hương

 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0